Projekt
Home ] [ Projekt ] Výzkum ] Pracovníci ] Publikace ] Odkazy ]

 

Home
Harmonogram

ČESKÉ NÁRODNÍ EGYPTOLOGICKÉ CENTRUM

 Nositel: Univerzita Karlova v Praze

 

Řešitel:  Doc. Dr. Ladislav Bareš, CSc

 

 

České národní egyptologické centrum bylo založeno k 1.7. 2000 v součinnosti s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakultou stavební Českého vysokého učení technického a Náprstkovým Muzeem, složkou Národního Muzea.

 

 

 

Cíle projektu

   Základním cílem Českého národního egyptologického centra (dále jen Centrum) je vybudování pracoviště, které by svými odbornými kapacitami, vědeckým profilem a činností i materiálně-technickou základnou dokázalo zajistit významný rozvoj egyptologického bádání v České republice v příštích letech. V návaznosti na již dosažené a mezinárodně vysoce hodnocené a uznávané výsledky české egyptologie by toto Centrum mělo dále zajistit kvalitativně nové formy integrace české egyptologie do mezinárodního vědeckého bádání. Dalším cílem je uskutečnění finančně a odborně náročných projektů, které doposud nebylo možno realizovat.

Hlavní činnost a vědecké zaměření Centra se soustředí na:

1)      1) rozvoj teoretického bádání na poli egyptologie, a dále také koptologie a arabistiky, zejména pak řešení otázek spojených se vznikem a vývojem nejstaršího egyptského státu;

2)      2) vyhledávání, zpracovávání a publikaci nových historických pramenů, které mohou významným způsobem přispět k řešení zmíněných sub 1);

3)      3) budování takového pracoviště, které by dokázalo (svou činností, odbornými kapacitami a vybavením) v celorepublikovém měřítku zajistit výuku egyptologie včetně postgraduálního studia;

4)      4) odbornou přípravu mladých vědeckých pracovníků;

5)      5) kvalitativně nové prohloubení interdisciplinární spolupráce;

6)      6) výrazné zkvalitnění materiálně-technické základny egyptologického bádání a aplikace moderních metod práce ve výzkumu, které zajistí další, vyšší stupeň integrace české egyptologie do národní mezioborové a mezinárodní vědecké spolupráce;

7)      7) aplikaci moderních počítačových technologií pro sběr, archivaci a analýzu egyptologických dat;

Dosahované a očekávané výsledky

Mezi ně patří především:

1)      1) získávání významných nových poznatků k dějinám starého Egypta a v širším slova smyslu starověku vůbec;

2)      2) objevování a získávání nových archeologických pramenů k dějinám Egypta;

3)      3) získání nových poznatků o hospodářství a sociálních poměrech na základě analýzy písemných pramenů;

4)      4) prezentace nejnovějších výsledků vědeckého bádání Centra na poli egyptologie, arabistiky a islamistiky české i mezinárodní veřejnosti;

5)      5) v návaznosti na úspěšné výsledky dosažené českou egyptologií při mezinárodní spolupráci na záchraně kulturního odkazu starého Egypta, mezi něž se řadí např. akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených stavbou Asuánské přehrady v letech 1960-80, participace na projektu UNESCO pro stavbu Muzea Núbie, aj., by Centrum mělo reagovat na nové složité úkoly, které před egyptskou archeologií a světovou egyptologií v Egyptě v současnosti stojí;

6)      6) dále upevnit a rozšířit významné postavení české egyptologie, která již v minulých letech zaujala jedno z popředních míst v celoevropském měřítku a je vyhledávaným místem pro postgraduální studium a školení mladých vědeckých pracovníků v tomto oboru, zejména ze střední a  východní Evropy;

7)      7) formou výstav, přednášek, pomocí internetových stránek a sdělovacích prostředků seznamovat českou i mezinárodní veřejnost s dosahovanými výsledky Centra;

8)      8) v návaznosti na již dosaženou úroveň novými a kvalitativně vyššími formami přispívat na základě vynikajících výsledků při archeologických výzkumech v Egyptě ke státní reprezentaci České republiky v zahraničí.

Přínos projektu

České národní egyptologické centrum umožňuje:

1)      1) realizaci výzkumných projektů, které zatím pro nedostatek odborných pracovních, ale  i materiálně-technických a finančních kapacit nebylo možno zabezpečit;

2)      2) soustředit mladé a talentované vědecké pracovníky na řešení konkrétních vědeckých úkolů a zajistit jejich další odborný růst;

3)      3) vzhledem k odborným, mezinárodně uznávaným kvalitám a zkušenostem většiny kmenových zaměstnanců Centra vytvoření nejvýznamnějšího středoevropského pracoviště, které se stane vyhledávaným místem pro vyšší formy školení mladých badatelů v oboru egyptologie;

4)      4) členům Centra účast na mezinárodních konferencích, studijní pobyty a školení na nejvýznamnějších zahraničních egyptologických pracovištích;

5)      5) získání materiálně-technického vybavení, a to zejména k terénní archeologické práci v Egyptě; toto vybavení umožňuje nahradit dále již zcela nedostačující materiálně-technickou základnu české egyptologie;

6)      6) získání nezbytných finančních fondů, které zajistí dlouhodobé, plynulé řešení vědeckých úkolů a překonání opakující se diskontinuity zejména při realizaci výzkumných projektů v Egyptě;

7)      7) na kvalitativně vyšší úrovni shromažďovat, zpracovávat a uchovávat informace z oboru egyptologie a zajistit jejich zpřístupnění veřejnosti, dále získávat nové informační technologie a zajistit plynulý rozvoj a vysokou úroveň stávající odborné egyptologické knihovny považované již dnes za největší ve střední a východní Evropě.

Způsob realizace projektu

   Program Centra je zaměřen především na řešení vědeckých úkolů, na jejich publikaci a prezentaci a na výchovu mladých odborníků. Projekt je rozvržen na dobu pěti let a je realizován na dvou úrovních. Základní vědecké bádání Centra je soustředěno na jeho pražském pracovišti, kde probíhá samotný výzkum,  příprava  expedic do Egypta, zpracování a archivace nashromážděných pramenů z výzkumů a konečně i příprava studií a publikací (jak českých, tak i cizojazyčných). V Egyptě probíhají expedice, které mají za úkol sběr a dokumentaci původních pramenů, které jsou nezbytné pro vědeckou činnost Centra. Při realizaci projektu je široce využíváno mezioborové spolupráce, především s oddělením aplikované geodezie na ČVUT, odděleními geofyziky, antropologie a archeologie Archeologického ústavu AV ČR a ateliérem architekta Ing. M. Balíka. Konkrétní vědecké úkoly a témata navazují na dosavadní směry a výsledky egyptologického bádání v České republice a umožní rovněž efektivní propojení s doktorandským studiem.

Výzkumný program Centra

   Program Centra je zaměřen především na řešení vědeckých úkolů, na jejich publikaci a prezentaci a na výchovu mladých odborníků. Nové, původní prameny umožní řešení dosud nezkoumaných otázek a teoretických problémů v oblasti egyptologie. Konkrétní vědecké úkoly a témata navazují na dosavadní směry a výsledky egyptologického bádání v České republice a umožní rovněž efektivní propojení s doktorským studiem.

   Pětiletý vědecký program Centra zahrnuje mnoho dílčích projektů (podrobněji zde). U všech těchto projektů je možno počítat (s výjimkou geofyzikálního průzkumu a geodetické mapy), že jejich problematiku nebude možno vyčerpat během prvních let a v jejich řešení bude možno pokračovat i v dlouhodobé perspektivě.