Harmonogram
Home ]

 

Home
Up

Harmonogram činnosti Centra

 

2000

- ustavení Centra, vytvoření základních organizačních podmínek jeho chodu a a zajištění základního provozního vybavení;

- vydání sborníku “Abusir and Saqqara in the Year 2000” – s 35 příspěvky odborníků z celého světa (včetně 9 příspěvků českých egyptologů), zabývajícími se problematikou starého Egypta se zvláštním přihlédnutím k pyramidovým polím v oblasti nejstaršího egyptského hlavního města Memfidy; (viz Publikace)

- výkopové práce v Abúsíru;

- nástup jednoho doktoranda (religionistika se zaměřením na náboženství starého Egypta) do Centra na částečný úvazek.

 

2001

- zahájení komplexního geofyzikálního průzkumu pyramidového pohřebiště v Abúsíru v pásmu na přechodu pouště a obdělávané zóny, které je bezprostředně ohroženo stavebními aktivitami;

- archeologický výzkum oblasti jižního a západního Abúsíru, se zvláštním zřetelem na památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr., v návaznosti na tento výzkum provádění stavebně-rekonstrukčních a restaurátorských prací;

- zahájení antropologické analýzy kosterních pozůstatků starověké populace z oblasti  Memfidy;

- zahájení geodetických měření v prostoru celé abúsírské nekropole,

- uspořádání konference zaměřené na řešení aktuálních otázek výzkumu abúsírského a sakkárského pyramidového pole;

- zahájení přípravy paleografie egyptského hieratického písma 3. tisíciletí př. Kr.;

- příprava publikace “Importy řecké keramiky v Egyptě v období 660 – 332 př. Kr.”;

- nástup šesti doktorandů do Centra, zadání témat jejich doktorských prací a zahájení jejich řešení.

   

2002

- 2. etapa geodetických měřících prací v Abúsíru;

- archeologický výzkum oblasti jižního a západního Abúsíru, se zvláštním zřetelem na památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr., v návaznosti na tento výzkum provádění stavebně-rekonstrukčních a restaurátorských prací;

- restaurátorské práce v šachtových hrobkách v Abúsíru;

- publikace monografie “Importy řecké keramiky v Egyptě v období 660 – 332 př. Kr.”;

- příprava scénáře a katalogu výstavy “Čeští egyptologové v Abúsíru”.

 

2003

- archeologický výzkum oblasti jižního a západního Abúsíru, se zvláštním zřetelem na památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr., v návaznosti na tento výzkum provádění stavebně-rekonstrukčních a restaurátorských prací;

- završení kartografických prací v Abúsíru;

- dokončení a vytištění katalogu výstavy “Čeští egyptologové v Abúsíru”;

- realizace výstavy “Čeští egyptologové v Abúsíru” v Náprstkově muzeu a s ní spojeného cyklu přednášek věnovaných objevům českých egyptologů v Egyptě během uplynulých čtyřiceti let;

- vytištění bibliografického přehledu české egyptologické produkce.

 

2004

- archeologický výzkum oblasti jižního a západního Abúsíru, se zvláštním zřetelem na památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr., v návaznosti na tento výzkum provádění stavebně-rekonstrukčních a restaurátorských prací v jižním Abúsíru;

- uspořádání konference věnované umění a architektuře Egypta doby Staré říše;

- vydání publikace věnované paleografii egyptského hieratického písma 3. tisíciletí př. Kr;

- vydání monografie věnované nekrálovské hrobce v 6. dynastii na základě českých objevů v Abúsíru;

- vydání náboženských textů z Iufaaovy hrobky,

- závěrečná fáze zpracování doktorských prací doktorandů zaměstnaných v Centru;

- vytvoření databáze základních údajů o starém Egyptě v češtině;

 

průběžné řešení náročnějších projektů:

 

2000-04

- řešení otázek spojených s vývojem královské a soukromé hrobky v Egyptě ve 3. tis. př. Kr.;

- zkoumání vývoje velkých šachtových hrobů na pyramidových polích v 1. tis. př. Kr.;

- řešení vybraných otázek výzkumu sociálních a hospodářských dějin starého Egypta ve 3. tis. př. Kr.;

- vybrané problémy staroegyptského náboženství v 1. tis. př. Kr.;

- analýza administrativních textů na papyrech ze 3. tis. př. Kr.;

- zkoumání kulturního odkazu starého Egypta v českém prostředí a egyptských památek v českých sbírkách..